Nepřihlášen > Přihlásit
Registrovat

Obchodní podmínky

I. Provozovatel, e-Inzert.cz

 1. Provozovatelem internetových stránek serveru e-Inzert.cz je obchodní společnost Czech Property Fund, s.r.o., IČ: 29260833, se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68971 (dále jen „provozovatel“). Společnost je založena podle právního řádu České republiky.
 2. Nebude-li s provozovatelem písemně dohodnuto něco jiného, pak smluvní vztah uživatelů s pro-vozovatelem bude vždy tvořen přinejmenším podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Tyto podmínky jsou v tomto dokumentu označovány jako „Všeobecné obchodní podmínky“.
 3. Server e-Inzert.cz je internetový server provozovaný provozovatelem, dostupný na internetové adrese http://www.e-inzert.cz, který slouží především k inzerci nabídky a prodeje zboží a služeb uživateli serveru.
 4. Server e-Inzert.cz poskytuje tyto služby:
  1. Inzerce nabídky a poptávky koupě a prodeje věcí a služeb,
  2. Zprostředkování kontaktu mezi nabízejícím a poptávajícím.
 5. Přístup k serveru mají jak registrovaní, tak neregistrovaní uživatelé. Službu uvedenou v předchozím odstavci pod písm. a) však mohou využívat pouze registrovaní uživatelé.
 6. Aby mohl uživatel služby serveru e-Inzert.cz aktivně využívat, musí nejprve vyjádřit svůj souhlas s těmito podmínkami. Souhlas s těmito podmínkami může uživatel vyjádřit:
  1. kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení k těmto podmínkám, pokud provozovatel tuto možnost uživateli nabídne v uživatelském rozhraní dané služby, nebo
  2. tím, že uživatel začne službu skutečně používat. V takovém případě bere uživatel na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel bude používání služby považovat za projev souhlasu s těmito podmínkami od okamžiku, kdy uživatel službu začne skutečně používat.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že podoba a povaha služeb, které provozovatel v rámci serveru e-Inzert.cz bude poskytovat, se může čas od času změnit, aniž by o tom byli uživatelé předem informováni.
 8. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel může (trvale nebo dočasně) přestat poskytovat některé služby (nebo některé jejich prvky nebo některé funkce v rámci služeb), a to výhradně podle vlastního uvážení a bez povinnosti o tom uživatele předem informovat. Taktéž uživatel může kdykoli služby serveru e-Inzert.cz přestat používat, aniž by o tom musel provozovatele zvlášť informovat.

II. Registrace

 1. Registrace uživatele probíhá prostřednictvím webového formuláře, ve kterém uživatel vyplní své osobní údaje minimálně v tomto rozsahu: emailová adresa, kraj, ve kterém má uživatel své trvalé bydliště, jméno a příjmení.
 2. Uživatel má právo kdykoli svou registraci zrušit. Okamžikem zrušení registrace zaniká právo uži-vatele služby serveru aktivně využívat. Registraci však uživatel nemůže zrušit v případě, že se uživatel jako aktivně účastní nějaké služby (např. má zadán inzerát s nabídkou či poptávkou). V takovém případě bude registrace zrušena po ukončení aktivní účasti uživatele na dané službě.
 3. Ke zrušení registrace je uživatel oprávněn požádat provozovatele prostřednictvím emailu na adrese info@e-inzert.cz s tím, že do hlavičky emailu "věc:" uvede "Žádost o zrušení registrace".
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci uživatele nebo i odepřít uživateli přístup na stránky serveru a to zejména z důvodu porušení některého ustanovení těchto podmínek.

III. Zabezpečení uživatelského účtu

 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ponese výhradní odpovědnost za zachování tajnosti přístupových údajů (uživatelského jména a hesla) vztahujících se k jeho uživatelskému účtu a souhlasí proto s tím, že ponese výhradní odpovědnost vůči provozovateli za vše, co bude prostřednictvím jeho uživatelského účtu provedeno.
 2. Dozví-li se uživatel o neoprávněném použití jeho uživatelského účtu nebo o tom, že by jeho uži-vatelský účet mohl být zneužit třetí osobou, zavazuje se o tom provozovatele neprodleně informovat prostřednictvím emailu na adrese info@e-inzert.cz s tím, že do hlavičky emailu "věc:" uvede "Upozornění na možnost zneužití údajů".
 3. Provozovatel ukládá hesla uživatelů do databázového systému v zašifrované podobě pomocí metod nevratného kódování a hesla uživatelů v nezakódované podobě proto není možné z databázového systému provozovatele získat. Z těchto důvodů uživatel souhlasí s tím, že pokud své přístupové údaje k uživatelskému účtu zapomene, vygeneruje provozovatel na žádost zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@e-inzert.cz s tím, že v hlavičce emailu "věc:" bude uvedeno "Žádost o nové heslo" k uživatelskému jménu heslo nové a toto heslo odešle v nezašifrované podobě prostřednictvím emailu na emailovou adresu uživatele, uloženou v databázovém systému provozovatele.

IV. Obsah služeb

 1. Uživatel bere na vědomí, že za veškeré informace (např. psané texty, hudba, zvukové soubory a další zvuky, fotografie, video a další grafická data, nebo jiné soubory dat), k nimž bude mít přístup v rámci služeb serveru e-Inzert.cz nebo na základě jejich používání, nese výhradní odpovědnost osoba, od které takový obsah pochází. Všechny takové informace budou dále společně označovány jen jako "Obsah".
 2. Uživatel bere na vědomí, že Obsah, který mu bude předkládán jako součást služeb serveru e-Inzert.cz, může být chráněn právy k duševnímu vlastnictví, jejichž vlastníky nebo majiteli jsou třetí osoby (např. jiní uživatelé, zadavatelé reklamy, apod.), které takový Obsah provozovateli poskytují. Bez výhradního svolení provozovatele nebo vlastníků nebo majitelů takového Obsahu v samostatné dohodě, nesmí uživatel takový Obsah ani žádnou jeho část veřejně šířit, poskytovat třetím osobám, měnit, ani z něj nebo na jeho základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.
 3. Na serveru nebudou zveřejňovány inzeráty:
  1. s kontaktními informacemi na osoby, firmy nebo webové stránky, kromě míst k těmto účelům na serveru přímo určeným,
  2. s reklamou na inzertní servery se stejným zaměřením jako server e-Inzert.cz,
  3. s informacemi obsahujícími obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, ani jakékoli jiné kontakty jako např. poštovní adresu nebo telefonní čísla,
  4. obsahující hanlivé, neslušné nebo urážlivé informace.
 4. Je zakázáno k inzerátu přikládat fotografie z inzerátů jiných uživatelů originálně pořízených na prodávaném zboží.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo (avšak není povinen) kontrolovat jakýkoliv Obsah, předem jej prohlížet, posuzovat, hodnotit, filtrovat, upravovat, odmítat nebo odstraňovat, a to zejména, nikoli však výlučně, za účelem zajištění souladu zveřejněného obsahu s ustanoveními těchto podmínek.

V. Licence k Obsahu

 1. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením Obsahu uděluje uživatel provozovateli časově neomezenou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci k tomu, aby provozovatel tento Obsah reprodukoval, přizpůsoboval, upravoval, překládal, zveřejňoval a šířil.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že tato licence zahrnuje rovněž právo provozovatele poskytnout ve stejném rozsahu tato práva i třetím osobám, s nimiž provozovatel udržuje vztahy za účelem poskytování společných služeb, a využívat takový Obsah za účelem poskytování takových služeb.
 3. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením Obsahu uživatel potvrzuje, že má veškerá práva nezbytná k udělení výše zmíněné licence.

VI. Vyloučení odpovědnosti, záruk

 1. Služby serveru e-Inzert.cz jsou poskytovány tak, jak jsou, a provozovatel v souvislosti se službami neposkytuje žádnou záruku.
 2. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legálnost nabízeného zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je výrobcem nebo inzerentem určen. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je výlučně vztahem mezi prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím serveru nelze uplatňovat u provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.
 3. Provozovatel nenese vůči uživateli odpovědnost za jakékoliv, přímé, nepřímé nebo následné škody, které uživateli případně vzniknou, a to včetně ušlého zisku (jako přímý i nepřímý důsledek), snížení nebo újmy na dobré pověsti nebo jménu a ztráty dat, které uživateli vzniknou:
  1. při používání služeb serveru e-Inzert.cz,
  2. v důsledku jakékoliv důvěry uživatele v úplnost, přesnost nebo správnost informací, jež tvoří obsah služeb serveru e-Inzert.cz,
  3. v důsledku jakýchkoliv změn, které provozovatel ve službách serveru e-Inzert.cz provede,
  4. v důsledku jakéhokoliv trvalého nebo dočasného přerušení poskytování služeb (nebo některých jejich prvků nebo některých funkcí v rámci služeb),
  5. vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat,
  6. dojde-li ze strany uživatele k prozrazení hesla nebo jiných přístupových údajů vztahujících se k jeho uživatelskému účtu.
 4. Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost provozovatele za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uživatel uděluje provozovateli souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které provozovateli poskytl, tedy dává provozovateli souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval, používal a likvidoval. Uživatel uděluje emitentovi souhlas k tomu, aby osobní údaje zpřístupňoval a předával je ostatním osobám, které provozovatel ovládá nebo osobám, které jsou ovládány osobou ovládající provozovatele. Uživatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které provozovateli poskytl, jsou pravdivé a přesné. V případě, že dojde k jakýmkoli změnám v údajích, které uživatel provozovateli poskytl, zavazuje se uživatel neprodleně aktualizovat tyto údaje v databázovém systému provozovatele.
 2. Uživatel dále uděluje provozovateli souhlas k tomu, aby osobní údaje, jež uživatel označí v databázovém systému provozovatele jako veřejné, provozovatel zveřejnil v rámci inzerce zadané uživatelem a bere na vědomí a souhlasí s tím, že takto provozovatel zveřejní vždy emailovou adresu uživatele.
 3. Své osobní údaje i souhlas s jejich zpracováním, jak je vymezen v odstavci 1) poskytuje uživatel provozovateli za účelem poskytování služeb serveru e-Inzert.cz, jakož i k nabízení dalších produktů a služeb provozovatele, osob, které provozovatel ovládá, a osob, které jsou ovládány osobou ovládající provozovatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel může tyto podmínky změnit i bez předchozího upozornění a změna je pak účinná ode dne zveřejnění nového znění těchto podmínek. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude služby serveru e-Inzert.cz používat i po datu změny těchto podmínek, pak tímto krokem vyjádřil souhlas s takovým novým zněním těchto podmínek.
 2. Rozhodne-li příslušný soud v rámci své působnosti a pravomoci, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné, bude takové ustanovení z těchto podmínek odstraněno, aniž by to mělo vliv na zbývající ustanovení. Zbývající ustanovení těchto podmínek zůstávají dál platná, účinná a vynutitelná.
 3. Tyto podmínky a vztah uživatele s provozovatelem na základě těchto podmínek se řídí českým právem. Uživatel i provozovatel souhlasí s výhradní soudní příslušností soudů v České republice pro řešení veškerých právních sporů vzniklých z těchto podmínek.
 4. Tyto Smluvní podmínky používání internetových stránek a služeb serveru e-Inzert.cz nabývají platnosti a účinnosti dne 21.10.2009
Vložit inzerát
Kategorie
Kontakty | Obchodní podmínky | Technická podpora
Doporučujeme: EFI CAFE Reduta | Povinné ručení | Cestovní pojištění | Pojištění domácnosti | Pojištění odpovědnosti | Reality | Cestovní pojištění online | Byty Brno
Copyright © 2024 Czech Property Fund, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.